MICHAŁ

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

Kie­ru­jąc się dobrem naszych pra­cow­ni­ków, zawsze sta­ra­my się wypra­co­wać wspól­ne zda­nie, gdyż zgo­da budu­je a nie­zgo­da ruj­nu­je.