Friendly company for you.

Roboclean SPlus

WITAMY W ŚWIECIE ROBOCLEAN

Skle­py ofe­ru­ją set­ki odku­rza­czy czysz­czą­cych pod­ło­gi i dywa­ny rekla­mo­wa­nych jako sku­tecz­ny sprzęt sprzą­ta­ją­cy. Roboc­le­an potra­fi znacz­nie wię­cej: zadba o czy­ste, zdro­we powie­trze, któ­rym będziesz oddy­chać z przy­jem­no­ścią.

W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych odku­rza­czy, Roboc­le­an wyko­rzy­stu­je naj­waż­niej­szy ele­ment natu­ry, wodę, któ­ra jest naj­czyst­szym, naj­bez­piecz­niej­szym i ide­al­nie szczel­nym sys­te­mem fil­tru­ją­cym. Te wła­ści­wo­ści wody w połą­cze­niu z ogrom­ną siłą prze­pły­wu powie­trza zapew­nia­ją nie­zwy­kłą sku­tecz­ność sprzą­ta­nia. Nawet naj­drob­niej­szy kurz jest wcią­ga­ny i zata­pia­ny raz na zawsze w zbior­ni­ku z wodą, a Twój dom wypeł­nia czy­ste, świe­że i ide­al­ne do oddy­cha­nia powie­trze.

Roboc­le­an to dosko­na­ły wybór – to napraw­dę czy­sty, zdro­wy i bez­piecz­ny dom.

Dla­cze­go Roboc­le­an SPlus:

  • usu­nie nie­przy­jem­ne zapa­chy
  • świet­nie radzi sobie z czysz­cze­niem dywa­nów oraz wykła­dzin w Pań­stwa domu
  • w łatwy spo­sób wyczy­ści Two­je mate­ra­ce i tapi­cer­ki
  • czy­ści próż­nio­wo podusz­ki oraz “plu­sza­ki”
  • zwal­cza roz­to­cza i inne mikro­or­ga­ni­zmy w Pań­stwa oto­cze­niu
  • eli­mi­nu­je kurz z powie­trza w Pań­stwa oto­cze­niu

Jeże­li chcesz poznać peł­ne moż­li­wo­ści urzą­dze­nia Roboc­le­an,

wypeł­nij for­mu­larz a my skon­tak­tu­je­my się z Tobą.

  • Red Dot Design Award jest mię­dzy­na­ro­do­wą nagro­dą za wzor­nic­two, przy­zna­wa­ną przez Design Zen­trum Nor­dre­he­in West­fa­len w Essen (Niem­cy).
  • Od 1954 roku pro­jek­tan­ci i pro­du­cen­ci mogą ubie­gać się o tę zaszczyt­ną nagro­dę.
  • Zwy­cię­skie pro­duk­ty pre­zen­to­wa­ne są w muzeum Red Dot Design na tere­nie zabyt­ko­we­go kom­plek­su kopal­ni w Essen.

50 Krajów

1,400,000 Klientów

1996 rok

20 lat tradycji