PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Bielsko-Biała
Opublikowano 9 lat temu

Ofe­ru­je­my:

 • wyna­gro­dze­nie pod­sta­wo­we 2500 zł net­to + pre­mia od obro­tu
 • opła­ca­nie peł­nych skła­dek ZUS
 • moż­li­wość pra­cy w nowo­cze­snej i mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji
 • peł­ne przy­go­to­wa­nie do pra­cy oraz wspar­cie prze­ło­żo­ne­go
 • sta­łą pra­cę z moż­li­wo­ścią roz­wo­ju zawo­do­we­go oraz awan­su
 • samo­chód służ­bo­wy po okre­sie prób­nym
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę pra­cy w zgra­nym zespo­le
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy
 • wyjaz­dy inte­gra­cyj­ne
 • corocz­ne wyciecz­ki i even­ty fir­mo­we


Zakres obo­wiąz­ków:

 • budo­wa­nie dłu­go­ter­mi­no­wych rela­cji z klien­ta­mi
 • dopa­so­wa­nie pro­duk­tów do potrzeb i ocze­ki­wań klien­tów
 • pro­mo­wa­nie pro­duk­tów naszej fir­my
 • kształ­to­wa­nie pozy­tyw­ne­go wize­run­ku orga­ni­za­cji
 • współ­pra­ca z inny­mi dzia­ła­mi w fir­mie

Wyma­ga­nia:

 • wyso­ka orien­ta­cja na reali­za­cję celów
 • moty­wa­cja do pra­cy
 • pra­wo jaz­dy kat. B
 • w okre­sie prób­nym wła­sny samo­chód oso­bo­wy

Cechy oferty pracy

StanowiskoObsługa klienta
HandlowiecHANDLOWIEC

Aplikuj online