Friendly company for you.

Robotyka

Każ­de­go dnia wra­ca­my do nasze­go domu aby zre­ge­ne­ro­wać siły po wyzwa­niach dnia codzien­ne­go. Jed­nak, jak czę­sto bywa, wra­ca­my z pra­cy do pra­cy.

1. Pra­nie

2. Sprzą­ta­nie

3. Zmy­wa­nie

A co, gdy­bym Ci powie­dział, że moż­na to zmie­nić ? Wiem, bar­dzo cięż­ko w to uwie­rzyć, ale jest to moż­li­we.

Mamy już na to przy­kła­dy:

1. Kosiar­ki, któ­re same koszą (robot, któ­ry za nas kosi traw­ni­ki),

2. Pral­ki za nas pio­rą a nawet suszą (robot, któ­ry za nas pie­rze),

3. Nie zmy­wa­my ręcz­nie tyl­ko mamy zmy­war­kę (robot, któ­ry za nas zmy­wa),

4. Bra­my otwie­ra­ją się auto­ma­tycz­nie,

5. Samo­cho­dy poru­sza­ją się bez kie­row­cy,

6. Ogrze­wa­nie regu­lu­je się auto­ma­tycz­nie zależ­nie od pogo­dy

Nasze zada­nie to “spiąć” cały sys­tem i dołą­czyć bra­ku­ją­ce ele­men­ty aby powrót do domu był przy­jem­ny.

Wolny czas

Jest prze­cież tyle pięk­nych rze­czy, któ­re może­my robić w wol­nym cza­sie.

Robotyka, Inteligentny dom

Nasze sys­te­my zabez­pie­cza­ją Twój dom przed nie­chcia­ny­mi gość­mi. Jeże­li taka sytu­acja nastą­pi, zosta­niesz auto­ma­tycz­nie o tym poin­for­mo­wa­ny wraz ze zdję­ciem na swój smart­pho­ne.

Za pomo­cą naszych tech­no­lo­gii możesz “nad­zo­ro­wać” swo­je pocie­chy w momen­tach kie­dy jesteś w innym miej­scu swo­je­go domu czy ogro­du. Kie­dy usta­wisz sys­tem na ruch czy głos – zosta­niesz rów­nież o tym poin­for­mo­wa­ny na swój smart­pho­ne.

Możesz nad­zo­ro­wać, przy pomo­cy mobil­nych kamer, swój dom nawet z dru­gie­go koń­ca świa­ta. Wystar­czy, że masz tele­fon z dostę­pem do inter­ne­tu.