Friendly company for you.

PRACA

PRACA DODATKOWA

Potrze­bu­jesz dodat­ko­wo 1000 – 1500 zł za kil­ka popo­łu­dni w mie­sią­cu ?
Ta pra­ca jest dla Cie­bie. Poszu­ku­je­my kil­ku osób do pra­cy z tere­nu Biel­ska-Bia­łej i oko­lic (max. 30 km).
Pra­ca pole­ga na dostar­cza­niu pro­duk­tów oraz instru­owa­niu klien­tów co do ich obsłu­gi.

Wyma­ga­nia:
– Wiek 25+
– Samo­chód oso­bo­wy
– Dys­po­zy­cyj­ność w godzi­nach popo­łu­dnio­wych

Gwa­ran­tu­je­my:
– Dar­mo­we przy­go­to­wa­nie do pra­cy
– Zwrot kosz­tów dojaz­du
– Umo­wa z ZUS

PRACA STAŁA

Zatrud­ni­my do pra­cy na sta­no­wi­sku przed­sta­wi­cie­la han­dlo­we­go. Pra­ca pole­ga­ją­ca na ofe­ro­wa­niu pro­duk­tów naszym klien­tom, utrzy­my­wa­niu rela­cji oraz nawią­zy­wa­nie nowych kon­tak­tów han­dlo­wych.

Na powyż­szym sta­no­wi­sku wyma­ga­my:

  • wie­ku 30+
  • w okre­sie prób­nym wła­sne­go samo­cho­du
  • umie­jęt­no­ści roz­mo­wy z klien­ta­mi (komu­ni­ka­tyw­no­ści)
  • samo­dy­scy­pli­ny
  • zaan­ga­żo­wa­nia w pro­jek­ty fir­my

Na powyż­szym sta­no­wi­sku ofe­ru­je­my:

  • po okre­sie prób­nym ( 3 mie­sią­ce ) samo­chód służ­bo­wy do peł­nej dys­po­zy­cji
  • wyna­gro­dze­nie pod­sta­wo­we 2400 zł + pre­mie
  • pra­ca od ponie­dział­ku do piąt­ku
  • pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji na even­tach oraz szko­le­niach fir­mo­wych

Kan­dy­da­tów speł­nia­ją­cych nasze wyma­ga­nia pro­si­my o prze­sła­nie swo­je­go CV.

DOŁĄCZ DO NAS

PRACA STAŁAPRACA DODATKOWA