Friendly company for you.

HOME

Parę słów o nas …

Od 1995 roku zaj­mu­je­my się obsłu­gą naszych klien­tów dostar­cza­jąc im coraz nowo­cze­śniej­sze TECHNOLOGIE. Do dnia dzi­siej­sze­go jeste­śmy jed­nym z lide­rów na pol­skim ryn­ku. W latach 2000 – 2016 wie­lo­krot­nie byli­śmy naj­lep­si w Pol­sce, osią­ga­jąc tak wyso­kie wyni­ki dzię­ki naszym zna­ko­mi­tym pra­cow­ni­kom! To oni wie­lo­krot­nie byli nagra­dza­ni na ogól­no­pol­skich oraz mię­dzy­na­ro­do­wych spo­tka­niach fir­mo­wych. Dzię­ki naszej wspól­nej pra­cy odno­si­my coraz więk­sze suk­ce­sy. Szu­ka­jąc nowych moż­li­wo­ści roz­wo­ju fir­ma 2016r otwie­ra nowy pro­jekt. Wie­rzy­my, że nasze ogrom­ne doświad­cze­nie, dobre rela­cje z pra­cow­ni­ka­mi, doce­nie­nie ich zaan­ga­żo­wa­nia, świet­na atmos­fe­ra w pra­cy oraz nasze przy­ja­ciel­skie podej­ście do każ­de­go pra­cow­ni­ka, pozwo­li osią­gać nam jesz­cze więk­sze suk­ce­sy!

Jeże­li będą Pań­stwo potrze­bo­wa­li pomo­cy naszych fachow­ców z ser­wi­su.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu.

tel. 33 815 87 51

 

W celu szyb­kiej i spraw­nej obsłu­gi pro­si­my o przy­go­to­wa­nie nume­ru seryj­ne­go.

Dojazd do nas:

Zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami.

Od pon. do pt. w godz. 8:00 do 16:00

tel. 33 8158751