Friendly company for you.

UBEZPIECZENIA OC, AC, NNW

Oferta 30 towarzystw w jednym miejscu !!!

 

Zamów bez­płat­ną roz­mo­wę. Zostaw numer, my oddzwo­ni­my.
Bez­płat­nie i bez zobo­wią­zań przy­go­tu­je­my dla Cie­bie ofer­tę, któ­ra może być tań­sza nawet ponad 50%.
Nie jeste­śmy automatem/komputerem a ludź­mi i to jest nasza prze­wa­ga! Myśli­my a nie segre­gu­je­my jak auto­ma­ty.
Sprawdź NAS a będziesz pozy­tyw­nie zasko­czo­ny.

Data kon­tak­tu Godz. kon­tak­tu

Sza­now­ni Pań­stwo,

miło jest nam poin­for­mo­wać, że jeste­śmy part­ne­rem Domu Ubez­pie­cze­nio­we­go Spec­trum. Dzię­ki współ­pra­cy z DUS, może­my zaofe­ro­wać Pań­stwu ubez­pie­cze­nia wszel­kie­go rodza­ju OC, AC, NNW, Mająt­ko­we, Na Życie, Dla Rol­ni­ków, OC w życiu pry­wat­nym. Wie­my rów­nież, że cena ma zna­cze­nie więc porów­nu­je­my dla Pań­stwa ofer­ty w ponad 30 róż­nych Towa­rzy­stwach aby dobrać ofer­tę do Pań­stwa potrzeb. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że spro­sta­my wyma­ga­niom, któ­re w dzi­siej­szym świe­cie sta­wia­ją nam klien­ci. Zda­je­my sobie rów­nież spra­wę, że Ubez­pie­cze­nie Domu, Na Życie czy Auto Casco – mają ustrzec nas przed zda­rze­nia­mi, któ­rych nie może­my prze­wi­dzieć, zapew­nia­jąc rów­no­cze­śnie Nam i Naszej rodzi­nie bez­pie­czeń­stwo.

 

 

KONTAKT

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Tele­fon: 33 8 11 77 44 lub ema­il: ubezpieczenia@vacman.org

Zakres ubezpieczeń

Pro­po­nu­je­my Pań­stwu nastę­pu­ją­ce Ubez­pie­cze­nia:

 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
 • ubez­pie­cze­nie OC
 • ubez­pie­cze­nie AC
 • ubez­pie­cze­nie NW
 • ubez­pie­cze­nie Assi­stan­ce
 • Zie­lo­na Kar­ta (OC za szko­dy spo­wo­do­wa­ne poza gra­ni­ca­mi RP)
 • Pakie­ty Ubez­pie­cze­nio­we
 1. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE
 • ubez­pie­cze­nia NNW
 • ubez­pie­cze­nia Ochro­ny Praw­nej
 • ubez­pie­cze­nia Odpo­wie­dzial­no­ści Cywil­nej
 • ubez­pie­cze­nia Domów i Miesz­kań
 • ubez­pie­cze­nia Domu w Budo­wie
 • ubez­pie­cze­nia Domu Let­ni­sko­we­go
 • ubez­pie­cze­nia Mie­nia od kra­dzie­ży z wła­ma­niem rabun­ku dewa­sta­cji i żywio­łów
 1. UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY
 • ubez­pie­cze­nie kosz­tów lecze­nia
 • ubez­pie­cze­nie kosz­tów odwo­ła­nia uczest­nic­twa w impre­zie
 1. UBEZPIECZENIA ROLNE
 1. UBEZPIECZENIA FINANSOWE
 • gwa­ran­cje prze­tar­go­we
 • gwa­ran­cje nale­ży­te­go wyko­na­nia
 1. UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
 • ter­mi­no­we ochro­na ubez­pie­cze­nia na życie
 • ubez­pie­cze­nia gru­po­we

Gdzie jesteśmy