Friendly company for you.

Kalkulator OC, AC

Sza­now­ni Pań­stwo,

pro­si­my o dokład­ne wypeł­nie­nie poniż­szej ankie­ty w celu jak naj­lep­sze­go dopa­so­wa­nia ofer­ty do Pań­stwa potrzeb.

Proszę o wypełnienie poniższej ankiety

Rodzaj ubez­pie­cze­nia

OCAC

Począ­tek okre­su ubez­pie­cze­nia

Poprzed­nie TU

Nr poprzed­niej poli­sy

Rola na poli­sie

Pod­miot

PESEL

Nazwi­sko

Imię

Kod pocz­to­wy

Data uzy­ska­nia pra­wa jaz­dy

Ilość współ­wła­ści­cie­li

Nr reje­stra­cyj­ny

Nr nad­wo­zia

Rok pro­duk­cji

Data pierw­szej reje­stra­cji

Rodzaj pojaz­du

Mar­ka pojaz­du

Model pojaz­du

Pojem­ność oraz moc w Kw

Rok zaku­pu pojaz­du

Stan licz­ni­ka w km

Spo­sób użyt­ko­wa­nia pojaz­du

Moż­na rów­nież dodać skan dowo­du reje­stra­cyj­ny

Numer tele­fo­nu (wyma­ga­ny)

Adres ema­il