AGNIESZKA

ASYSTENTKA ZARZĄDU

W tej fir­mie naj­waż­niej­si są nasi współ­pra­cow­ni­cy. Pra­cu­je­my z ludź­mi i dla ludzi.