Friendly company for you.

Przykładowa strona

To jest przy­kła­do­wa stro­na. Stro­ny są inne niż wpi­sy na blo­gu, ponie­waż nie tyl­ko są sta­le umiesz­czo­ne w jed­nym miej­scu, ale tak­że poja­wia­ją się w menu Two­jej witry­ny (w więk­szo­ści moty­wów). Więk­szość ludzi umiesz­cza na swo­ich witry­nach stro­ny o sobie, na któ­rych przed­sta­wia­ją się poten­cjal­nym odwie­dza­ją­cym. Przy­kła­dem takiej stro­ny mogło­by być:

Cześć! Za dnia jestem goń­cem, a w cią­gu nocy pró­bu­ję swo­ich sił w aktor­stwie. To jest mój blog. Miesz­kam w Los Ange­les, mam wspa­nia­łe­go psa, któ­ry nazy­wa się Jack i lubię piña cola­dę (i spa­ce­ry w desz­czu).

… lub taki tekst:

Fir­ma Wihaj­stry XYZ zosta­ła zało­żo­na w 1971 roku i od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia zaj­mu­je się pro­duk­cją naj­lep­szych wihaj­strów. W naszej sie­dzi­bie w Gotham City pra­cu­je ponad 2000 osób, któ­re zaj­mu­ją się robie­niem całej masy fan­ta­stycz­nych rze­czy dla miesz­kań­ców mia­sta.

Jako nowy użyt­kow­nik Word­Pres­sa powi­nie­neś przejść do swo­je­go kok­pi­tu, aby usu­nąć tę stro­nę i utwo­rzyć nowe stro­ny z wła­sną tre­ścią. Baw się dobrze!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.