Friendly company for you.

II FILAR: PRODUKTY PRO-ZDROWTNE

II Fila­rem naszej dzia­łal­no­ści są pro­duk­ty prze­zna­czo­ne dla aler­gi­ków, ast­ma­ty­ków jak i osób posia­da­ją­cych pro­ble­my z krę­go­słu­pem. Zaj­mu­je­my się dys­try­bu­cją tych pro­duk­tów na tere­nie pol­ski.