Friendly company for you.

Bez kategorii

Infor­ma­cje, któ­re znaj­du­ją się na tej stro­nie pozwo­lą Ci poznać zakres naszej dzia­łal­no­ści. Vac­man to fir­ma opar­ta na 4 fila­rach aby dywer­sy­fi­ko­wać ewen­tu­al­ne zmia­ny ryn­ko­we co daje nam wszyst­kim bez­pie­czeń­stwo pra­cy i pła­cy. I.Produkty AGD

II.Produkty dla ale­gri­ków

III.Ubezpieczenia OC,AC, NNW, itp.

IV.Robotyk oraz inte­li­gent­ny dom

I Fila­rem naszej dzia­łal­no­ści jest dys­try­bu­cja pro­duk­tów AGD kla­sy Pre­mium dla klien­tów ocze­ku­ją­cych wię­cej niż tyl­ko stan­dard.

II Fila­rem naszej dzia­łal­no­ści są pro­duk­ty prze­zna­czo­ne dla aler­gi­ków, ast­ma­ty­ków jak i osób posia­da­ją­cych pro­ble­my z krę­go­słu­pem. Zaj­mu­je­my się dys­try­bu­cją tych pro­duk­tów na tere­nie pol­ski.

III Fila­rem naszej dzia­łal­no­ści są ubez­pie­cze­nia. Naszym klien­tom ofe­ru­je­my ubez­pie­cze­nia w ponad 30 towa­rzy­stwach co daje moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia naj­lep­szej ceny.