Friendly company for you.

I Filar: produkty AGD

I Fila­rem naszej dzia­łal­no­ści jest dys­try­bu­cja pro­duk­tów AGD kla­sy Pre­mium dla klien­tów ocze­ku­ją­cych wię­cej niż tyl­ko stan­dard.